Helyiségek
Letölthető alaprajza
KAZINCBARCIKAI PIAC HÁZIRENDJE
 
Figyelem! A változtatás jogát fenntartjuk!!!!
 
„ A vásárokról és piacokról ’’ szóló 55/2009. (III.03.) Korm. rendelet továbbá „A vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól’’ szóló 59/1999. (XI.26.) EüM. rendelet alapján a fenntartó az alábbi Házirendet alkotja:
 
A házirendben foglalt szabályok betartása a fenntartó tulajdonában álló Kazincbarcikai Piacra, valamint az ezen folytatott kiskereskedelmi tevékenységre, a piacon jelen lévő valamennyi természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed, valamint a piacon tartózkodókra.
 
- A piacon csak a fenntartó által kijelölt helyen, az általa kiadott napijegy, vagy tartós asztal és helyhasználatra jogosító szerződés, illetve bérleti szerződés alapján szabad árusítani.
 
- A tartós asztal és tartós helyhasználó az árusítóhelyet albérletbe nem adhatja és annak használatát másnak nem engedheti át semmilyen jogcímen. A használati díjat a tartós asztal és tartós helyhasználó havonta, előre köteles megfizetni a fenntartóval kötött szerződésben foglaltaknak megfelelően. A használat feltételeit a szerződés tartalmazza. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a piac házirendje, amelynek megszegése a szerződés rendkívüli felmondásának alapjául szolgál.
A tartós asztal és tartós helyhasználó csak a helyhasználati szerződésben rögzített termékeket árusíthatja. A termékek körének megváltoztatásához a fenntartó hozzájárulása is szükséges. Változtatás esetén szerződésmódosításra kerül sor.
 
- Napi helyhasználati díj fizetése ellenében vehető igénybe a piacnak árusításra kijelölt része, amely nincs tartós helyhasználat céljára kiadva.
 
-A napi helyhasználatra kijelölt területnek az igénybevételére a helyhasználó napi helyjegy megváltásával szerez jogosultságot. Ugyanaz a hely egy napon többször is kiadható, ha azt az előző helyhasználó kiürítette, ebben az esetben azonban a helyhasználó a teljes napi jegyet köteles megfizetni. A helyjegy, napijegy másra nem ruházható át.
 
-A napi helyhasználatért az elfoglalt terület után az árusítás megkezdésekor a napijegyet készpénzben kell megfizetni a házirend mellékletében meghatározott díjszabás szerint. A fenntartó a helypénz megfizetésekor azzal egyező értékű napijegyet, vagy nyugtát ad át a helyhasználónak. A napijeggyel alkalomszerűen árusítók a szabadon maradt asztalokat reggel 7:30 után foglalhatják el.
 
-A bérlő, vagy helyhasználó, a napijegyes a fenntartó, vagy megbízottja, a piacfelügyelő felhívására bérlői, vagy helyhasználói, napijegyes minőségét hitelt érdemlően igazolni köteles.
Aki a piacon értékesít és nincs érvényes napijegye, tartós helyhasználatra jogosító szerződése vagy bérleti szerződése (avagy azt a fenntartó vagy képviselőjének felszólításra nem mutatja fel), azonnal köteles elhagyni a piac területét.
 
-A fenntartó nem köteles ugyanazt a helyet, vagy asztalt több piaci napon át ugyanazon helyhasználó részére biztosítani.
 
-A helyhasználók a számukra kijelölt terület, vagy asztal használatára a piac nyitásától a zárásáig tartó időtartamban jogosultak.
 
-A piacfelügyelő feladata a helypénz beszedése. Az árusítóhelyek elfoglalása a piacfelügyelő utasítása alapján történik.
 
- A Kazincbarcikai Piacon kizárólag őstermelő és/vagy mezőgazdasági kistermelő folytathat napijegy alapján árusítást. Őstermelők és kistermelők kötelesek maguknál tartani érvényes őstermelői, kistermelői igazolványukat, a permetezési naplót. Rendelkezniük kell felvásárlói jeggyel, számla, vagy nyugtaadási kötelezettségük teljesítéséhez szükséges kellékekkel. A kereskedők felszólításra kötelesek személyazonosságukat a belépés során igazolni, áruikat kívánságra bemutatni.
A mezőgazdasági kistermelő
- saját termelésű tejet és tejterméket csak nyers állapotban és az Állategészségügyi Szabályzat szerinti hatósági állatorvosi igazolás birtokában hozhat forgalomba,
- csak olyan saját tenyésztésű bontatlan vágott baromfit árusíthat, amelyet hatósági állatorvos fogyasztásra alkalmasnak minősített, és bélyegzőjével megjelölt,
- baromfihúst daraboltan nem árusíthat,
- kizárólag sertéshúsból előállított füstölt húst, étkezési szalonnát és olvasztott étkezési zsírt abban az esetben árusíthat, ha a készítmény húsvizsgálaton átesett állatból származik, és ezt a lakhelye szerint illetékes állatorvosi igazolással tanúsítja
 
- A bérlő a bérleményt csak rendeltetésének megfelelően használhatja. Ennek megszegése esetén, illetve ha a fenntartó/bérbeadó, vagy annak megbízottja felszólítása ellenére a bérlő tovább folytatja jogellenes tevékenységét, akkor a bérleti jog felmondásra kerül.
 
- Az árusítóhelyek környékét, a közlekedési utakat, folyosókat áruval, használaton kívüli göngyöleggel és egyéb eszközökkel elfoglalni tilos. A piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a bérlő feladata.
 
- Nagybani (viszonteladók részére történő) árusítás a piac területén nem folytatható.
 
-Nem eladásra szánt állatot a piac területére bevinni tilos, valamint élőállat árusítása is tilos..
 
-A piacon a következő termékek kizárólag működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatók:
-Veszélyesnek minősülő anyagok és készítmények
-A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályiról szóló 2003. évi CXXVII. Törvény (a továbbiakban Jöt) szerint meghatározott jövedéki termék
-számítógépes játékszoftver,
-videojáték-gép,
-gyermekjáték, játékszer, adathordozó eszközök,
-állatgyógyászati termék
-növényvédő szer
-nemesfém és az abból készült ékszer, tárgy, drágakő,
-látásjavító szemüveg, kontaktlencse, kozmetikai termék, szexuális termék
-barlangi képződmény, szakmai tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű             ásványi társulás, ősmaradvány
-gázüzemű készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról üzemeltethető, illetve hálózati csatlakozási lehetőséggel rendelkező termék (berendezés, gép, készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolatba hozható alkatrészei (villamos csatlakozások és áramvezető részek)
-fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, pirotechnikai termék, gázspray
-„A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag
-külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási célú élelmiszerek.
 
Az egyéb termékekkel történő kereskedelem során meg kell tartani az elárusító helyre, az árusítást végző személyre és az árusított termékre vonatkozó kereskedelmi, közegészségügyi, állat- és növény-egészségügyi, fogyasztóvédelmi, valamint köztisztasági előírásokat, egyéb jogszabályokban rögzített előírásokat.
 
- A piacon kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedő köteles az értékesítés helyén, a vásárlók számára jól láthatóan és olvashatóan feltüntetni a nevét, címét, illetve székhelyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik.
 
- Az árusítóhelyeken csak hatóságilag hitelesített és hibátlan mérőeszköz használható. Az áru mérését úgy kell elvégezni, hogy annak helyességét a vásárló ellenőrizni tudja. A szakvizsgálatra szoruló árut, amennyiben gazdája annak hatósági vizsgálatát nem tudja igazolni, vizsgálatra be kell mutatni. Élő vágóbaromfi, nyúl és hal, valamint vágott baromfi és jogszabályokban engedélyezett egyéb állati eredetű termék csak az állategészségügyi hatóságnak történt előzetes bemutatása után, annak vizsgálata és engedélye birtokában forgalmazható. Mérlegkölcsönzéssel a fenntartó nem foglalkozik.
 
- A fenntartó, illetve képviselője ellenőrizheti a piacra bevitt és ott forgalmazott áruk minőségét, osztályba sorolását, valamint valamennyi, a kereskedés rendjét szabályozó jogszabályi előírás betartását.
A fenntartó, illetve képviselője árumintát vehet, amelyet szakértővel megvizsgáltat, és a romlottnak tűnő áru forgalomba hozatalát a szakértői vizsgálat elvégzéséig megtilthatja. A vizsgálat eredményeképpen végleg megtilthatja a romlott áru forgalomba hozatalát, azt zár alá veheti, lefoglalhatja, súlyos esetben megsemmisítheti és erről jegyzőkönyvet készít.
 
- Élelmiszerárusítással – a mezőgazdasági kistermelők kivételével – csak olyan személy foglalkozhat, aki a külön jogszabályban foglalt személyi higiénés vizsgálat szerinti alkalmasságát igazolni tudja. E személyek, továbbá a tejet, tejterméket és vágott baromfit árusító kistermelők kötelesek munka közben e célra rendszeresített védőruhát és hajvédőt viselni.
Mezőgazdasági kistermelő részére – a tejet, tejterméket, vágott baromfit árusító kivételével- a védőruha használata nem kötelező.
 
- Gyűjtött, szedett gomba a piacon csak ott árusítható, ahol a gombaértékesítési engedély kiadására és az értékesítés ellenőrzésére a vásár, piac területén a teljes nyitvatartási idő alatt gombavizsgáló szakellenőr működik.
Gombát és egyéb vizsgálatot igénylő terméket csak valamennyi tétel megvizsgálása után szabad árusítani. Tilos az első szállítmány vizsgálata után „azonos”, de vizsgálat nélküli terméket beszállítani, az árut pótolni. A gombát értékesítő személy köteles a gombaszakértő által kiállított igazolást – amely naptári napra szól – nevének, lakhelyének az árusított gomba fajtájának feltüntetésével feltűnő helyre kitenni.
 
-A piac területén az áruszállítás csak gumikerekű kis kocsival, illetve kézi erővel történhet.
 
-A piac területén működő valamennyi üzletre kiterjed az egységes nyitvatartási idő megállapítása. A piac nyitva tartásától eltérő nyitva tartás csak a fenntartó előzetes, írásbeli  hozzájárulásával lehetséges.
 
-A piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a helyhasználó/bérlő feladata. Az áruban bekövetkező kárért a fenntartót csak akkor terheli felelősség, ha azt jegyzék alapján a helyhasználótól/bérlőtől megőrzésre átvette.
 
-Azok, akik zöldség-, gyümölcsfélét, takarmányt hoznak forgalomba, kötelesek a vizsgálatot végzőnek a vegyszeres növényvédelemről vezetett naplót bemutatni, és vizsgálatra ingyenes terménymintát adni.
 
-A fenntartó jogosult elrendelni az árusítóhelyeken a kártevő irtást, és a helyhasználót/bérlőt , napijegyest felszólítani az árusítóhely takarítására.
 
-A helyhasználó/bérlő, napijegyes köteles az árusítás közben, befejezésekor, illetve a piac zárásakor a tevékenysége során keletkezett hulladékot a fenntartó által biztosított szelektív szemét gyűjtés követelményeinek megfelelően elhelyezni. A piaci szeméttároló edényekben és helyiségben kizárólag a piac területén keletkezett hulladék helyezhető el.
 
- A helyhasználat megszűnésekor a helyhasználó az árusítóhelyet köteles tisztán, kiürítve, a fenntartó erre vonatkozó kikötése esetén eredeti állapotban helyreállítva, az átvett berendezésekkel és eszközökkel együtt átadni a fenntartónak.
 
-A romlott vagy romlásnak indult és egyéb okokból bűzt terjesztő árut, anyagot a piac területére bevinni, ott tárolni tilos.
 
-A piacon árut iparilag feldolgozni csak az illetékes hatóság engedélyével és a fenntartó által kijelölt helyen és hozzájárulásával szabad.
 
-A fenntartó jogosult ellenőrizni a szakhatósági (tűzvédelmi, egészségügyi, vagyonvédelmi, munkavédelmi stb.) előírások betartását.
 
-A piac területén lévő üzlethelyiségekben a bérlő köteles elhelyezni a jogszabályokban előírt  típusú porral oltó készüléket, annak előírás szerinti felülvizsgálatáról gondoskodni, és az erről szóló igazolást a fenntartó piacirodájába benyújtani.
Bérlők a hatályos tűzvédelmi szabályok alapján kötelesek elkészíteni bérleményeikre vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot, az azon belüli intézkedéseiket egyeztetett módon összehangolni a Piac tűzvédelmi szabályzatával és annak intézkedéseivel. A bérlő köteles szükség szerint a tűzoltó készülékeket készenlétbe helyezni, azokat időszakosan ellenőriztetni, hitelesíttetni, dolgozói részére az előzetes tűzvédelmi oktatást megtartani és az időszakos tűzvédelmi továbbképzést biztosítani, azok tényét előírásszerűen okmányolni, a helyiségekben a tűzvédelmi és figyelmeztető táblákat kihelyezni és a szükség szerinti egyéb tűzvédelmi előírásokat biztosítani és betartani.
 
- A piac területén gázpalackot üzemeltetni és használaton kívüli gázpalackot tárolni tilos.
 
- A piac területén működő büfék, sütödék bérlői kötelesek a tűz terjedését megakadályozó ún. takaróponyvát beszerezni és a nyitva tartás ideje alatt a tűzhely közelében készenlétben tartani.
 
-A piaci házirend szabályainak megszegése miatt a bérbeadó jogosult a helyhasználati/bérleti engedély visszavonására és a szabálysértési eljárás lefolytatása iránti intézkedésre.
A fenntartó ellenőrzési kötelezettsége folyamatos teljesítéséről az alkalmazásában álló megbízott vagy külön megbízottja útján gondoskodik, aki szükség esetén a szabálysértési feljelentést köteles megtenni.
Az ellenőrzés kiterjed arra vonatkozóan, hogy a kereskedő a rendtartásban foglaltakat maradéktalanul betartja-e. Az ellenőrzési tevékenység kiterjed a jogszabályokban foglalt feltételek betartására, valamint a piac területén történő tiltott tevékenység folytatására, vagy tiltott termék értékesítésére. Ezt meghaladóan a termék értékesítéséhez szükséges engedélyek, hatósági jóváhagyások, szakhatósági hozzájárulások ellenőrzésére és a kereskedő ilyen irányú minőségének a megállapítására. Engedély nélküli kereskedelmi tevékenység folytatása esetén a piac fenntartó jogosult a kereskedőt legfeljebb 3 hónapra a piacról kitiltani, az árusítást felfüggeszteni. A piac fenntartója a jövedéki terméket szabálytalanul értékesítő árus kitiltásáról a Vámhivatalt is értesíti.
 
- A gépjárműről történő értékesítésre alkalomszerűen, szezonálisan, a bérbeadó külön engedélyével, az általa megjelölt helyen van lehetőség.
 
- A bérbeadó gondoskodik a piac rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú helyiségeinek a tisztán tartásáról, a közös használatú terek világításáról, közhasználatú vízvezetékről, a kijelölt közös tároló-helyeken felgyülemlett szemét elszállításáról és a szükséges fertőtlenítésről, valamint a hatósági vizsgálatok elvégzéséhez szükséges helyiség biztosításáról.
 
- A piac rendjét, az ott árusított termékeket, valamint a jogszabályokban foglaltak betartását Polgármesteri Hivatal jegyzője ellenőrzi, valamint az 55/2009. (III.13.) Kormányrendeletben megjelölt szervek.
 
-A bérbeadó egyéb szolgáltatásokat: eszközkölcsönzést, villamos energiát, vízszolgáltatást is nyújthat, külön díjazás ellenében.
 
- Az őstermelő és/vagy mezőgazdasági kistermelő az áruját, a göngyölegét az asztalán, vagy alatta helyezheti el, a leborulás veszélye nélkül.
 
- A piac területén lévő ivóvíz kutat az őstermelő nem használhatja termékei megtisztítására.
 
- Illemhelyet az árusok térítés mentesen használhatják.
 
- Tárolást, raktározást a bérbeadó  nem vállal.
 
-A helyhasználó/bérlő – amennyiben egyedi mérőórával rendelkezik – köteles az üzemeltető részére biztosítani a mérőóra leolvasását.
 
-A Kazincbarcikai Piacon található bérlemények területén, a piacon  kizárólag kiskereskedelmi tevékenység folytatható. Aki ettől eltérő tevékenységet folytat, azt az üzemeltető jogosult a tevékenység folytatásának befejezésére felszólítani. Amennyiben a bérlő a nem kereskedelmi célú tevékenységet a továbbiakban is folytatja, fenntartó jogosult a tartós helyhasználó, napijegyes bérlőt a piac területének elhagyására felszólítani, illetve a bérleti szerződés alapján árusító bérlő bérleti jogviszonyát felmondással felmondani.
 
-Reklámtevékenység, ügynöki tevékenység, politikai tevékenység a piac egész területén tilos.
 
-Tilos a piacon ittas állapotban tartózkodni, vagy olyan viselkedést tanúsítani, mely másokat megbotránkoztat.
 
-A fenntartó nem vállal felelősséget a parkoló gépkocsikban, vagy egyéb közlekedési eszközökben keletkező sérülésekért, esetleges ismeretlen eltulajdonításokért, illetve őrizetlenül hagyott elveszett tárgyakért.
 
- A talált tárgyakat a biztonsági szolgálatnak kell dokumentáltan leadni.
 
-Valamennyi bérlő köteles biztonsági okokból értesítési címét, telefonszámát a fenntartónak írásban átadni, azt mindenkor naprakész állapotban tartani. Ugyancsak be kell jelenteni a bérleményben rendszerességgel tartózkodó személyek adatait, jogosultságuk megjelölésével.
 
-A nyitva tartáson, illetőleg technikai időn túl bérlő, vagy harmadik fél (például szolgáltató karbantartó cégek) a fenntartó engedélyével tartózkodhat.
 
-A közös használatra szolgáló területek csak rendeltetésüknek megfelelő célra használhatók. E területeken áru, eszköz, elárusító berendezés, göngyöleg, hulladék, bármely tárgy még ideiglenes jelleggel sem helyezhető el, különös tekintettel a menekülési útvonalakra.
 
-A piac területén tilos:
- a dohányzás (kivéve, az e célra szabályosan kijelölt területen)
-olyan tevékenység, amely a bérleti szerződésben foglalt tevékenységen kívül esik, jogszabályba, a fenti rendelkezésekbe ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
-minden, másokat zavaró erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó tevékenység,
- robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek, gyógyszerek, élőállat árusítása illetve azok bevitele,
-motorkerékpárt, kerékpárt és egyéb nagyméretű tárgyat bevinni, gördeszkával illetve görkorcsolyával közlekedni,
- az üzemeltető engedélye nélkül - alkalmi - kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák és falragaszok, szórólapok) elhelyezése,
- koldulni,
-a szerencsejáték és minden olyan tevékenység, amely az emberek megtévesztésére, félrevezetésére irányul.
 
-A bérleti szerződés megkötése illetve a helypénz megfizetését követően a kereskedő a Házirendben foglaltak ismeretének a hiányára nem hivatkozhat.
 
-A piac felügyelet és a biztonsági szolgálat jogosult (a kitiltás esetét ide nem értve) a piac rendjét megszegő kereskedőt illetve vásárlót pótdíj fizetésére kötelezni. A kereskedő esetében a pótdíj mértéke tartós bérlet esetében az egy havi bérleti díj mértékéig, napi jegy esetében a napi díj háromszorosáig terjedő összeg, egyéb személyek esetében1.000 -10.000 forintig terjedhet. A rendbírság kiszabásáról számlát, vagy nyugtát kell kiállítani. A piac fenntartója által megállapított és közölt pótdíj mértékéig a piac fenntartóját a kereskedő árujára nézve törvényes zálogjog illeti meg.
 
-Állati erővel vontatott jármű behajtása tilos! Szigorúan tilos a piac területére élő állat behozatala még kísérővel is!
 
- A Piac közüzemi vezetékeihez hozzányúlni tilos. Szerelést, leágazást csak szakiparos végezhet a fenntartó megrendelése alapján.
 
- A bérbeadó az 55/2009 (III.13. ) Korm. rendelet 6. §. (1) bek. –ben meghatározott, a tevékenységével kapcsolatban beérkező írásbeli panaszt köteles megvizsgálni, és az intézkedéséről, valamint annak indokairól a vásárlót a panasz kézhezvételétől, illetve beérkezésétől számított harminc napon belül postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatni. A válaszlevélben tájékoztatni kell a vásárlót arról, hogy amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, úgy panaszával a jegyzőhöz fordulhat. Az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát az üzemeltető köteles az ellenőrzés során az ellenőrző hatóságoknak bemutatni.
 
Figyelem! A változtatás jogát fenntartjuk!!!!
 

Osszd meg másokkal!

KÉPEK

Copyright 2012 Alfi-ker Kft. E-mail: titkarsag@alfi.hu
A weboldalt tervezte és készítette a PSG Design Studio
Ajánlott böngésző: Firefox 3.5
Hívjon minket: +36 (42) 411-688